Všeobecné obchodní podmínky (služby)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na veškeré smlouvy o dílo (dále „Smlouvy“) uzavřené mezi LASCAM systems s.r.o., se sídlem  K Bílému vrchu 3172/22, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 042 24 302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244384 (dále jen „Společnost“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“; Společnost a Zákazník dále společně jako „Smluvní strany“), jejichž předmětem je ladění zařízení, servisní zásah anebo poskytnutí konzultační či poradenské služby (dále „Služby“).

1.2. VOP tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy. VOP jsou dostupné na lascam.cz. Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení těchto VOP změnit nebo vyloučit avšak pouze přímým písemným ujednáním v samotné Smlouvě. Písemnou formou se pro účely VOP rozumí též běžná elektronická pošta. Vyžádá-li si to adresát, bude sdělení zaslané elektronickou poštou zasláno odesílatelem i v listinné podobě opatřené podpisem oprávněné osoby, a v tom případě se sdělení považuje za doručené až doručením v této podepsané listinné podobě.

1.3. Právní vztahy neupravené ve Smlouvě, jednotlivých objednávkách ani v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „ObčZ”).

1.4. Obchodní podmínky Zákazníka jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikované, ledaže si smluvní strany výslovně neujednají ve Smlouvě či nabídce jinak.

2. Vznik Smlouvy

2.1. Smlouva vzniká okamžikem, kdy Zákazník potvrdí písemnou nabídku Společnosti vytvořenou na základě jeho objednávky (dále „Nabídka“). Nabídka obsahuje (i) popis požadované služby, (ii) zařízení, kterého se poskytnutí Služeb týká, (iii) hodinovou sazbu za poskytování jednotlivých Služeb a cestovní náklady na 1 km a případně také (iv) předběžný časový odhad rozsahu Služby a termín dokončení.

2.2. V případech, kdy se tak Smluvní strany dohodnou, uzavřou standardní písemnou smlouvu, která se stává závaznou podpisem poslední ze Smluvních stran.

3. Zajištění Služeb, zahájení provádění Služeb a místo provádění Služeb

3.1. Společnost je oprávněna provedením Služeb pověřit třetí osoby – subdodavatele, kteří jsou seznámeni s technologiemi, které Společnosti používá, a absolvovali příslušná školení.

3.2. V případě ladění zařízení a servisních zásahů Společnost provede před zahájením provádění Služeb prohlídku zařízení („Úvodní prohlídka“). Smluvní strany můžou sepsat protokol, ve kterém bude uveden stav zařízení, případně vada, která má být odstraněna. V případě, že by Zákazník odmítl protokol podepsat, má Společnost právo od Smlouvy okamžitě odstoupit. Na základě výsledku Úvodní prohlídky je Společnost oprávněna buďto (i) sdělit Zákazníkovi upřesněný odhad ceny a zahájit poskytování Služby, anebo (ii) v případě, že by Služba měla spočívat v odstranění vady, která je dle Společnosti neopravitelná, od Smlouvy písemným oznámením předaným přítomnému pracovníkovi Zákazníka odstoupit. V případě, že Zákazník s upřesněným odhadem ceny nesouhlasí, má také právo od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením předaným přítomnému pracovníkovi Společnosti. Odstoupení nemá vliv na nárok Společnosti požadovat úhradu cestovních nákladů a dalších nákladů spojených s Úvodní prohlídkou zařízení.

3.3. K provádění servisních zásahů dochází, v případech kdy zařízení není možné dopravit do prostor Společnosti, přímo u Zákazníka. Cestovní náklady pracovníků Společnosti k Zákazníkovi hradí Zákazník. Pokud jsou Služby prováděny v prostorách Společnosti, Zákazník zajistí přepravu zařízení do prostor Společnosti.

4. Cena a rozšíření rozsahu Služeb

4.1. Cena uvedená v Nabídce je cena stanovená odhadem (cena předběžná). Zákazník bere výslovně na vědomí, že konečná cena závisí na rozsahu Služeb a použitých náhradních dílech.

4.2. Společnost je oprávněna překročit cenu určenou odhadem bez souhlasu Zákazníka o 10%. Pokud Společnost zjistí, že cenu určenou odhadem bude třeba překročit podstatně, tj. o více než 10 %, oznámí to bez zbytečného odkladu Zákazníkovi spolu s odůvodněním nové ceny. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Oznámení o překročení ceny lze učinit i prostřednictvím SMS na mobilní telefon Zákazníka uvedený v objednávce.

4.3. Provedení prací nad rámec rozsahu prováděných Služeb sjednaných v Nabídce vyžaduje předchozí souhlas Zákazníka.

5. Termín dokončení a součinnost

5.1. Společnost je povinna vynaložit veškeré potřebné úsilí pro dodržení předběžně stanoveného termínu dokončení uvedeného v Nabídce, pokud je toto možné, jinak v nejbližším možném termínu, který neprodleně oznámí Zákazníkovi.

5.2. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby bylo možné dodržet předběžně stanovený termín dokončení v Nabídce. Pokud by z důvodů na straně Zákazníka vzniklo prodlení s dokončením prováděných Služeb v předběžně stanoveném termínu, prodlužuje se tento o dobu trvání takového prodlení. Avšak v případě, že by takové prodlení trvalo déle než 30 kalendářních dnů je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že k provádění Služeb nedochází v prostorách Společnosti, ale přímo v prostorách Zákazníka je tento povinen umožnit pracovníkům Společnosti volný přístup k zařízení, na kterém budou prováděny Služby.

5.4. Při provádění Služeb v prostorách Zákazníka zajistí tento bez jakýchkoli dalších nákladů, aby pracovníkům Společnosti byla po celou dobu k dispozici osoba, která je dobře seznámena s příslušným prostředím a která může pracovníkům Společnosti asistovat.

6. Předání a převzetí

6.1. Zákazník je povinen zařízení převzít nejpozději do 5 pracovních dnů od stanoveného termínu dokončení. Bylo-li dokončení provedeno později, do 5 pracovních dnů ode dne vyrozumění Společnosti o dokončení provádění Služby.

6.2. V případě, že zařízení je v prostorách Společnosti a Zákazník je v prodlení s převzetím, je povinen Společnosti uhradit náklady spojené se skladováním zařízení. V takovém případě přechází nebezpečí škody na zařízení na Zákazníka prvním dnem prodlení.

6.3. Při převzetí je Zákazník povinen prohlédnout zařízení a Smluvní strany sepíší detailní předávací protokol o provedených Službách a stavu předmětného zařízení.

7. Výhrada vlastnictví

7.1. Všechny náhradní díly použité při provádění Služeb zůstávají ve vlastnictví Společnosti až do úplného zaplacení úplné ceny dle Smlouvy.

8. Konečná cena prováděných Služeb

8.1. Konečná cena bude stanovena dle skutečného rozsahu prací a dle cen jednotlivých služeb, které budou uvedeny v  Nabídce a v příslušných servisních protokolech.

8.2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálů se pro každý výkon vykazují ve vyúčtování zvlášť.

8.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen Společnosti uhradit částku, která připadá na již vykonané práce a nahradit jí účelně vynaložené náklady.

9. Platební podmínky

9.1. Cena je splatná do 10 pracovních dnů po převzetí zařízení Zákazníkem, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak či není-li v daňovém dokladu uveden pozdější den splatnosti.

9.2. V případě, že se Zákazník ocitne v prodlení s uhrazením ceny je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

9.3. Zaplacením smluvní pokuty Zákazníkem není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody.

9.4. Společnost je oprávněna požadovat po Zákazníkovi zaplacení přiměřené zálohy na cenu. V případě, že Zákazník nezaplatí požadovanou zálohu, má právo Společnost pozastavit prováděné Služby. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje termín dokončení. V případě, že by Zákazník byl v prodlení delším než 30 kalendářních dnů, má Společnost právo od Smlouvy odstoupit.

10. Záruka

10.1. Společnost poskytuje záruku na provedené služby po dobu 30 dní ode dne ode dne podpisu předávacího/servisního protokolu dle čl. 3 těchto VOP.

10.2. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady provedených Služeb – ladění zařízení a servisních zásahů.

10.3. Společnost poskytuje záruku po dobu 6 měsíců jen na náhradní díly, které byli dodány společností a zároveň nejsou spotřebním materiálem, ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. 3 těchto VOP. Poskytuje-li konkrétní výrobce daného náhradního dílu záruční dobu delší, než je 6 měsíců, Společnost se zavazuje garantovat Zákazníkovi tuto prodlouženou záruční dobu na konkrétní díl.

10.4. Záruku dále nelze uplatnit v následujících případech:

a) při provádění Služeb byly použity dle požadavku Zákazníka jiné, jím opatřené, náhradní díly a spotřební materiál;

b) Společnosti nebyl umožněn přístup k zařízení neprodleně po oznámení zjištěných vad;

c) Společnost neudělila předchozí souhlas k odstranění reklamované vady anebo poškození jinou odbornou osobou;

d) reklamované vady anebo poškození a/nebo díly byly jinou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny;

e) závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u Společnosti.

10.5. Zákazník není oprávněn uplatnit práva z vad, pokud neučinil bezodkladně po zjištění vady opatření nutná k zamezení zhoršení vady nebo vzniku dalších vad či škod anebo pokud neumožnil Společnosti odstranění vady.

11. Náhrada škody

11.1. Společnost neodpovídá Zákazníkovi za porušení svých povinností, jestliže bylo způsobeno prodlením nebo jiným porušením povinností jejich dodavatelů.

11.2. Výše náhrady škody je omezena na nahrazení škody v rozsahu předvídatelném pro Smluvní strany v době uzavření Smlouvy. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti Společnosti nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu příslušné Smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Z náhrady škody jsou vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé Společnosti, Zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím osobám.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva a veškeré s ní související právní vztahy se řídí právními předpisy České republiky. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodnuty příslušným obecným soudem České republiky.

12.2. Zákazník není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

12.3. Pokud se některé ustanovení Smlouvy nebo VOP stane neplatným, zdánlivým, nezákonným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, zdánlivé, nezákonné či nevymáhatelné ustanovení ustanovením platným, zákonným a vymahatelným, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran.