Lasery pre 3D tlač kovov

3D tlač, čiže tiež aditívna výroba (Additive Manufacturing, AM) je proces, ktorý sa používa na výrobu trojrozmerných objektov z digitálnych dát. Využitím technológie nanášania alebo tuhnutia tenkých vrstiev materiálu je možné vytvoriť aj zložité tvary, ktoré nemožno vyrobiť konvenčnými metódami ako je trieskové obrábanie či odlievanie.

Špecifikácie / Dopyt tu    Tel.+421 911 108 002/ Email: info@lascam.sk

Lasery pre 3D tlač kovov

3D tlač tvorí veľký podiel v nastupujúcom Priemyslu 4.0 (štvrtá priemyselná revolúcia), pre ktorú je typický trend digitalizácie a automatizácie výroby. Prvé 3D tlačiarne boli vynájdené už na konci 80. rokov, skutočný rozmach nastal však až po uplynutí jedného z kľúčových patentov v roku 2009, kedy sa vďaka zvýšenej konkurencii stali 3D tlačiarne lacnejšími a dostupnejšími.

Súčasným trendom je prechod od rýchleho prototypovania (Rapid Prototyping, RP), ktoré slúžia k rýchlej výrobe prototypových dielov z kovu, k aditívnej sériovej výrobe (Additive Manufacturing, AM) a tiež rastúce využitie 3D tlače v rôznych priemyselných odvetviach. Aj napriek pomerne vysokým investičným nákladom na zariadenie, má 3D tlač kovov už svoje zavedené miesto v automobilovom, leteckom, lekárskom priemysle a v ďalších odvetviach.

Pozrite sa tiež na produkty a služby, ktoré v oblasti 3D tlače kovov ponúka LASCAM systems.

Technológia 3D tlače kovov

Lasery pre 3D tlač kovovZariadenia pre 3D tlač kovov (Metal 3D printing) sa delia podľa technológie, ktorú využívajú, pričom každá z technológií má svoje silné i slabé stránky. Jedná sa o veľmi podobné princípy, ktoré sa líšia v technických detailoch a názvoch technológií, ktoré si firmy pôvodne nechali patentovať.

Najpopulárnejšia je skupina pracujúca s princípom laserového spekania kovov (Laser sintering, LS).

Do tejto skupiny sa radia:

Ďalším využívaným spôsobom je tavenie elektrónovým lúčom (Electron Beam Melting, EBM), ktoré sa používa pre detailnejšiu a presnejšiu štruktúru obrobku.

Výhody 3D tlače kovov:

  • Redukcia nákladov na nástroje a zariadenia – súčasti môžu byť vyrobené priamo bez použitia ďalších špeciálnych nástrojov a obrábacích strojov
  • Ekologicky šetrný proces – dochádza k celkovému zníženiu nárokov na množstvo materiálu, na rozdiel od klasických metód využije 3D tlač až 98% materiálu
  • Rýchlejšie výroba – 3D tlačou kovov je možné dosiahnuť vyššiu efektivity využitia času
  • Nové konštrukčné možnosti – výroba vysoko komplexných geometrických tvarov
  • Vysoká pevnosť a kvalita vyrobenej štruktúry

Aplikácia 3D tlače kovov:

  • Automobilový priemysel – prototypová výroba sa v súčasnosti rozširuje do sériovej výroby (výroba komponentov motora, karosérie, chladiacich kanálov, nosných dielov, dielov vnútorného priestoru, atď.)
  • Letecký priemysel – technológia už využívaná pre opravy a sériovú výrobu, výroba odľahčených súčiastok (úspora hmotnosti = úspora paliva) ako sú lopatky turbín motorov, časti palivových systémov, atď.
  • Výroba foriem – vytvorenie chladiacich kanálov, ktoré kopírujú tvar výlisku a následná väčšia produktivita výroby, dlhšia životnosť formy a nižšia zmetkovitosť vďaka lepšiemu chladeniu formy
  • Zdravotníctvo – výroba vysoko kvalitných zubných komponentov (koruniek, skrutiek, mostíkov), kostných náhrad, netypických prototypov implantátov a nástrojov, atď.
  • Umelecké odbory – využitie v priemyselných odboroch ako je architektúra, šperkárstvo a zábavný priemysel vďaka novým možnostiam dizajnu

Selective Laser Sintering

Znázornenie procesu selektívneho laserového spekania (Selective Laser Sintering, SLS)

Lasery pre 3D tlač kovov